در چهارمين روز زد و خوردهای جناحی ميان نهضت فتح وگروه حماس درنوارغزه، روز چهارشنبه دست کم ۲۱ فلسطينی کشته شدند.

در حالی که مردان مسلح طرفين در طول روز به شدت سرگرم زد وخورد بودند، ساکنان وحشت زده غزه ازخانه های خود خارج نشدند. درجريان يک حادثه، مردان مسلح حماس شش تن ازاعضای گارد وابسته به نهضت فتح را درخانه يکی از مقامات ارشد اين نهضت درشهرغزه ازپای درآوردند.

حماس وفتح شامگاه روزچهارشنبه با يک آتش بس ديگرتوافق کردند، اما زد وخوردها همچنان ادامه داشته است.

در رويدادی ديگر، اسرائيل درپاسخ به حملات راکتی فلسطينيان به اسرائيل، نوارغزه را مورد حملات هوائی قرارداد. حداقل پنج تن ازستيزه جويان فلسطينی جان خود را دراين حملات ازدست دادند. حماس از روزسه شنبه تاکنون ده ها راکت ازغزه به سوی اسرائيل شليک کرده است. عده ای درجريان شليک راکت مجروح شده اند، اما کسی کشته نشده است.

امير پرتز وزيردفاع اسرائيل می گويد اسرائيل شکيبائی خود را ازدست می دهد و برای دفاع ازخود اقدامی لازم به عمل خواهد آورد.