آقای امير حسين موحدی، سخنگوی درون مرزی کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تازه ترين اخبار مربوط به زندانيان سياسی در ايران اسلامی را مورد بررسی قرار داد و در موزد سرکوب تارنماها در آذربايجان توضيحاتی ارايه کرد.