آقای محمود احمدی نژاد امروز در يک کنفرانس خبری در ابوظبی در پايان ديدار دو روزه خود از امارات متحد عربی شرکت کرد و سخنانی ايراد داشت و از جمله هشداری به آمريکا داد. اين نخستين ديدار يک رئيس کشور ايران از اين متحد نزديک آمريکا در خليج فارس بود.  دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اهداف سفر جاری احمدی نژاد به کشورهای منطقه خليج فارس و دستآوردهای اين سفر را مورد بررسی قرار داد