در مصر، نیروهای امنیتی می گویند در پی زدوخورد بین مسلمانان و مسیحیان در روستائی در جنوب قاهره، ۹۵ مسلمان دستگیر شده اند.

خشونت روز جمعه در روستای Bamha در گرفت، و به گفته منابع، ساکنان با چوب و سنگ به جان هم افتادند و بمب های آتشزا پرتاب کردند.

ناآرامی، که در جریان آن خانه ها و مغازه ها به آتش کشیده شدند، از خشم مسلمانان از ساختن کلیسائی در کنار یک مسجد ناشی شد. مسیحیان قبطی اقلیت کوچکی از جمعیت مسلمان مصر را تشکیل می دهند.