برگزاری اجلاس نمايندگان پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در روز پنج شنبه در شهر برلن و نيز تازه ترين تحولات مربوط به بحران هسته ای جمهوری اسلامی ايران موضوع گزارش نسرين مهدوی خبرنگار صدای امريکا از اروپا است.