تظاهرات ايرانيان مقيم سوئد در اعتراض به بازديد منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران از آن کشور، موضوع گفتگوی انحصاری رامش با آقای بهرام رحمانی، نويسنده و روزنامه نگار ايرانی عضو اتحاديه روزنامه نگاران سوئد است.