وزارت امورخارجه آمريکا از تهران خواسته است بگذارد سه زنی که تابعيت مضاعف ايرانی و آمريکائی دارند به آمريکا بازگردند.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا ميگويد مقامات آمريکائی نميدانند چرا تهران اين سه زن را نگاه داشته است. وی گفت آنان تهديدی برای تهران نيستند.

تهران چهار ماه است که نميگذارد هاله اسفندياری از ايران خارج شود. خانم اسفندياری مدير برنامه خاورميانه در مرکز بين المللی وودرو ويلسون در واشنگتن است. اين مرکز تحقيقاتی روز سه شنبه اعلام کرد خانم اسفندياری در زندان اوين محبوس است.

پرناز عظيما، خبرنگار راديوفردا نيز که به زبان فارسی و با بودجه دولت آمريکا برنامه پخش ميکند، زن ديگری است که تهران از ژانويه گذشته از خارج شدن وی از ايران جلوگيری کرده است.

 اين دو برای ديدار و عيادت از مادران کهن سال و بيمار خود به ايران رفته اند.

وزارت امورخارجه آمريکا هويت زن  سوم را که گفته  ميشود وضعيتی مشابه  دو زن ديگر دارد،به درخواست خانواده اش، فاش نکرده  است.

آقای  مک کورمک ميگويد سفر اين زنان  آمريکائی ايرانی الاصل مظهر  تماس  هائی مردمی است، که آمريکا مشوّق  آنهاست.