بشار الاسد رئيس جمهوری سوريه می گويد آمريکا سوريه را به عنوان سپربلا برای شکست خود در عراق قرارداده است.

آقای اسد روزدوشنبه طی مصاحبه ای با شبکه خبری ان بی سی آمريکا اظهارداشت که سوريه هرگزازشورش جاری درعراق حمايت نکرده است. وافزود که واشنگتن برای تبرئه خود درقبال مسئوليت های خويش درعراق، مسئوليت را به گردن سوريه می اندازد.

آقای اسد جنگ در عراق را يک " شکست کامل" توصيف کرد.

کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا هفته گذشته درکنفرانس بين المللی مربوط به عراق با وليد المعلم وزيرامورخارجه سوريه ديدارکرد.

اين نخستين بار پس ازمتجاوز از دوسال بود که ديداری درسطح عالی ميان آمريکا وسوريه صورت می گرفت.

سخنگوی ارتش آمريکا پيش ازاين ديدارگفته بود که سوريه بايد اقدامات بيشتری درجهت متوقف ساختن عبورجنگجويان خارجی ازخاک خود به قصد ورود به عراق به عمل آورد.