تظاهرات گسترده مردم ترکيه در سرتاسر اين کشور برای مبارزه با اسلام گرايی حکومتی، موضوع گزارش نسرين مهدوی خبرنگار صدای امريکا از اروپا است.