پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان و حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان توافق کردند برای نبرد با تروريسم و مبارزه با مواد مخدر در طول مرزهای مشترک خود، با يکديگر همکاری کنند.

رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان به دنبال گفتگوهای امروز خود در ترکيه وعده دادند که مانع از برخورداری تروريست ها از پناهگاه، آموزش و کسب منابع مالی در کشورهای خود شوند. رهبران دو کشور همچنين خواستار کوشش های مشترکی در امر مقابله جوئی با افزايش کشت خشخاش در افغانستان شدند و خاطرنشان ساختند که کشت خشخاش نقش عمده ای در قاچاق مواد مخدر و جنايات سازمان يافته ايفا می کند.

احمد نجدت سزر رئيس جمهوری ترکيه ميزبان گفتگوهای امروز ميان رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان در آنکارا بود. آقای سزر گفت رهبران دو کشور در اواخر سال ميلادی جاری و يا در اوايل سال آينده بار ديگر در ترکيه با يکديگر ديدار خواهند کرد.

از ماه سپتامبر گذشته تاکنون، اين نخستين بار بود که رؤسای جمهوری پاکستان و ترکيه با يکديگر ديدار می کردند. آخرين بار، پرزيدنت بوش رؤسای جمهوری پاکستان وافغانستان را برای کاهش تنش های ميان اين دوکشورهمسايه دريک جا جمع کرد. پاکستان و افغانستان بارها يکديگر را متهم ساخته اند که اقدامات کافی برای متوقف ساختن شورشيان طالبان معمول نداشته اند.

شورشيان چندی است که حملات خود را عليه نيروهای تحت رهبری آمريکا و نيروهای افغان در افغانستان به گونه عمده ای افزايش داده اند. هر دو کشوربه اضافه ترکيه، جزو متحدان عمده آمريکا در نبرد با تروريسم به شمارمی روند.