بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان اتحاديه اروپا بار ديگر با لغو تحريم های اقتصادی حتی با وجود تشکيل دولت وحدت ملی فلسطينی مخالفت کرد. ديدار برخی مقامات اروپايی با محمود عباس اين اميد را در دل مردم منطقه به وجود آورده بود که بزودی اتحاديه اروپا تحريم های اقتصادی عليه تشکيلات خودگردان فلسطين را لغو خواهد کرد.