وزارت کشور عربستان سعودی ميگويد صد و هفتاد و دو ستيزه گر را به ظّن توطئه برای خرابکاری در ميدان های نفتی و هدف های ديگر توقيف کرده است.

 تلويزيون دولتی عربستان سعودی به نقل از اعلاميه وزارت کشور از حضور افراد خارجی در ميان توقيف شدگان خبر داده است و ميگويد بعضی از آنان برای حملات مورد نظر تعليمات پروازی ديده بودند.

 وزارت کشور عربستان سعودی ميگويد شخصيت های برجسته، تاسيسات نفتی و پايگاههای نظامی در داخل و خارج جزو هدفهای توطئه بوده است.