در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، انتصاب آقای روح الله حسينيان به مقام مشاور سياسی و امنيتی رئيس جمهوری ايران را مورد بررسی قرار می دهد.