جشنواره دورتموند در آلمان ويژه زنان کارگردان و فيلمبردار است که در نتيجه ادغام دو فستيوال دورتموند و کلن بوجود آمده است. جايزه اول فيلمبرداران و کلارگردانان زن در اين فستيوال ۲۵۰۰۰ يوروست.