کمک های اتحاديه اروپا به آوارگان عراقی که به کشورهايی چون سوريه و اردن پناه برده اند تا پايان سال جاری مسيحی به ۲۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بالغ می شود. وزير کشور آلمان اکنون  اعلام کرده است که بايد پيرامون  چگونگی کمک به اين آوارگان تصميم گيری بشود.