در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، سخنان آقای احمدی نژاد و رهبران جمهوری اسلامی در رابطه با فرهنگ باستانی و ملی ايرانيان را مورد بررسی قرار می دهد.