حوادث مربوط به دستگيری و سپس آزادی پانزده ناوی و تفنگدار دريايی بريتانيا اين پرسش را پيش می آورد که دست آوردهای طرفين در اين حادثه چه بوده است؟ وقتی که آقای احمدی نژاد اعلام کرد که آزادی پرسنل بريتانيايی هديه ای بود به ملت بريتانيا، آيا از طرف مقابل نيز انتظار دريافت هديه ای را داشت؟ اينها همه سوالاتی است که از سوی تحليل گران مختلف مطرح شده است.