وزارت امورخارجه آلمان طی بيانيه ای در روز شنبه انفجارهای اخير در عراق، بويژه انفجار در پارلمان عراق (واقع در منطقه تحت حفاظ موسوم به منطقه سبز) را محکوم کرد. در اين بيانيه آمده است که مکشور آلمان از جامعه جهانی می خواهد تا تلاش کند تا دمکراسی در عراق برقرار شود.