در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، ارسال تسليحات از سوی رژيم ايران به سنی های عراق و ادعای شکنجه شدن مقام ايرانی در عراق را مورد بررسی قرار می دهد.