در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، حوادث انتحاری اخير در شمال آفريقا را مورد بررسی قرار می دهد.