رابرت گيتس وزيردفاع آمريکا اعلام کرد دوره متعارف ماموريت نيروهای آمريکا درعراق وافغانستان از ۱۲ ماه به ۱۵ماه افزايش خواهد يافت.

آقای گيتس روزچهارشنبه به خبرنگاران اظهار داشت طبق سياست جديد که بلافاصله قابل اجرا خواهد بود، دوره خدمت واحدهای اعزامی ارتش از۱۵ ماه تجاوزنخواهد کرد و افراد واحدها زودتر از ۱۲ ماه به ميهن بازنخواهند گشت.

وزيردفاع آمريکا افزود سياست جديد، روحيه پيش بينی پذيری بيشتری به سربازان آمريکا خواهد داد و سربازان خواهند دانست که چه انتظاراتی بايد داشته باشند. اين سياست به ارتش آمريکا نيزامکان خواهد داد که شمارنيروهای مستقردرعراق و افغانستان را طی ۱۲ ماه آينده ثابت نگاه دارد.