مقامات دولت بوش می گويند آمريکا به تقاضای بان کی- مون دبيرکل سازمان ملل متحد، اِعمال تحريم های جديد اقتصادی عليه سودان را به تعويق خواهد انداخت.

آندرو ناتسيوس فرستاده ويژه آمريکا به سودان روزچهارشنبه طی سخنانی دريک کميته مجلس سنای آمريکا اظهارداشت واشنگتن موافقت کرده است که تحريم ها را دوتا چهارهفته به تعويق اندازد.

آقای ناتسيوس افزود دبيرکل سازمان ملل متحد درخواست کرده است که تحريم ها به تعويق افتد

تا سازمان ملل برای کسب موافقت سودان با استقراريک نيروی حافظ صلح سازمان ملل دردارفور، فرصت بيشتری پيدا کند. سودان ديرزمانی است دربرابرطرح استقرارصلحبانان وابسته به سازمان ملل متحد درمنطقه جنگ زده دارفورمقاومت به خرج می دهد.

آقای ناتسيوس همچنين اظهارداشت دولت بوش اسامی ۲۹ شرکت ديگرسودانی را نيزبه فهرست ۱۳۰ شرکت سودانی که هم اکنون مورد تحريم های اقتصادی آمريکا قراردارند، افزوده است.