شان مک کورمک: تصميم دولت ايران به توسعه برنامه اتمی با هزينه هائی برای مردم ايران همراه است
شان مک کورمک: تصميم دولت ايران به توسعه برنامه اتمی با هزينه هائی برای مردم ايران همراه است

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می گوید ایران به باشگاه اتمی پیوسته است و می تواند اورانیوم را در یک سطح صنعتی غنی کند.

در ماه های اخیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد دو قطعنامه را تصویب کرده است که تحریم هائی را بر ایران، به دلیل خودداری از متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم برقرار می سازد.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گوید تصمیم دولت ایران به توسعه برنامه اتمی خود، فرصت از دست رفته دیگری است:
**** این کار با هزینه هائی برای مردم ایران همراه است، و جای تاسف است، چرا که نباید چنین باشد. فرصت هائی است که در حال حاضر از دست می رود، به دلیل معاملات بازرگانی که انجام نمی گیرد، تجارتی که اتفاق نمی افتد، سرمایه گذاری هائی که صورت نمی گیرد. هزینه های دیگری نیز هست، در حال و در آینده، از نظر منافع تجاری و اقتصادی که حاصل نخواهد شد.

شان مک کورمک می گوید آمريکا و دیگر ملت ها تصمیم دارند با مساله جاه طلبی های اتمی ایران به گونه ای دیپلماتیک، از طریق افزایش تدریجی فشار دیپلماتیک، برخورد کنند:
**** رهبران ایران اینک خود را به دلیل اقداماتشان براستی در محاصره جامعه بین المللی می بینند، و این فشار در صورتی که آنها به نادیده گرفتن نظام بین المللی ادامه دهند، ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت: همسایگان ایران و کشورهای مسئول در نظام بین المللی نمی خواهند شاهد دست یافتن ایران به اسلحه اتمی یا تکنولوژی فراهم آوردن آن باشند. این، رویدادی بسیار بی ثبات کننده برای خاورمیانه و امنیت بین المللی در سراسر جهان خواهد بود.