آقای خسرو دادگر، مسئول گروه ديده بان کميته بحران زندانيان سياسی در منطقه کرج و اسلام شهر، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آخرين خبرها در مورد وضعيت احمد باطبی، و چند تفر ديگر از  زندانيان سياسی را مورد بررسی قرار داد.