مقامات اسرائيلی ميگويند فهرست حاوی اسامی صدها زندانی فلسطينی را، که ستيزه گران غزه ميخواهند در ازای آزادی يک سرباز اسير اسرائيلی آزاد شوند، مورد بررسی قرار داده اند.

 آزادی سرجوخه اسرائيلی، گيلاد شليت يکی از پيش شرط های هرگونه پيشرفتی در روند صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان تلقی ميشود.

مصطفی برغوتی وزير اطلاعات دولت فلسطينی ديروز گفت اين فهرست توسط ميانجيگران مصری به اسرائيل تسليم شده است. وی گفت اقدام بعدی با اسرائيل است.

محمود عباس رئيس خودمختاری فلسطينی اخيرا گفته بود ستيزه گران بزودی سرجوخه شليت را آزاد ميکنند. ربودن وی که در جريان يک حمله مرزی ستيزه گران در ژوئن گذشته انجام گرفت به برخوردی عمده ميان اسرائيل و فلسطينيان منجر شد.

 در همين حال نيروهای امنيتی اسرائيلی امروز از شليک منجر به مجروح شدن يک فلسطينی خبر داده اند که دو سرباز اسرائيلی را با چاقو مجروح کرده بود. يک سخنگوی ارتش اسرائيل گفت اين چاقو کشی و شليک متعاقب آن در شهر هبرون در کرانه غربی در نزديکی آرامگاه بزرگانی مذهبی رخ داد که هم مسلمانان و هم يهوديان به آنان احترام ميگذارند.