سخنان رئيس جمهوری اتريش پيرامون چشم انداز قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا و نيز روابط اروپا و آمريکا موضوع اين گزارش است.