ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده، دو تن از روزنامه نگاران ايرانی و از فعالان جنبش زنان و بخصوص از اعضای کمپين يک ميليون امضا هنوز در زندان های جمهوری اسلامی ايران هستند. آقای رضا معينی، مسئول امور ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز، از پاريس در گفتگويی با حبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا شرکت کرد. وی ضمن ارايه توضيحاتی درباره وضعيت تعدادی از روزنامه نگاران زندانی در ايران گفت که با وجود هفت روزنامه نگار در زندانهای جمهوری اسلامی، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.