مقامات يونانی از تخليه سرنشينان يک کشتی تفريحی مسافربر اقيانوس پيما خبر داده اند که در ساحل جزيره سانتورينی به گل نشسته است، و بنظر ميرسد شروع به کج شدن کرده است.

 وزارت دريانوردی ميگويد کشتی موسوم به الماس دريائی هنگامی که به گل نشست هزار و دويست مسافر داشت.

مقامات يونانی ميگويند در کمک به تخليه مسافران از قايق های گشتی و هلی کوپترهای امدادی استفاده ميشود.

 اين کشتی عظيم سيصد پنجاه خدمه دارد