دادگاهی در تایلند یک مرد سوئیسی را به جرم رنگ پاشی و نوشتن شعارهائی روی تصاویر پادشاه به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.

اولیور رودولف جوفر، که ۵۷ سال دارد، خود را در ۵ مورد اهانت به پادشاه تایلند گناهکار شناخته بود. جوفر با حداکثر ۷۵ سال زندان روبرو بود، اما دادگاه شهر چیانگ مای در شمال تایلند، او را به دلیل این که به جرم خود اعتراف کرده بود، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

مرد سوئیسی در دسامبر گذشته، پس از آن که دوربین های تجسسی او را در حال پاشیدن رنگ سیاه روز عکس های پادشاه نشان دادند، دستگیرشد.