درحالی که معامله کنندگان نفت شاهد افزايش تنش ميان يکی ازتوليد کنندگان عمده نفت، يعنی ايران، وسازمان ملل متحد وبريتانيا هستند، قيمت های جهانی نفت روزدوشنبه افزايش يافت ورکورد جديدی درسال ميلادی جاری ازخود برجای گذارد.

درنيويورک، قيمت های نفت برای تحويل درآينده به بشکه ای ۶۳ دلار و ۳۰ سنت افزايش يافت.

با اين حال قيمت ها درنزديکی پايان معاملات روز درنيويورک اندکی تنزل يافت وبه بشکه ای ۶۳ دلار رسيد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد به اميد آن که بتواند تهران را به توقف غنی سازی اورانيوم ترغيب کند، اخيرا طی قطعنامه ای دارائی های برخی ازشهروندان ايران را مسدود کرد.

با ادامه بازداشت ۱۵ تن ازناويان وتفنگداران دريائی بريتانيا که ايران آن ها را متهم به ورود غيرمجازبه آب های ساحلی ايران کرده است، تنش ميان ايران وبريتانيا نيزافزايش يافته است.

ايران درمجاورت تنگه هرمزقراردارد که يک آبراه مهم است وبيشترصادرات نفت ازطريق اين آبراه روانه بازارهای جهان می شود.