به نظر می رسد که با دستگيری پانزده ملوان بريتانيايی جمهوری اسلامی ايران تحت انزوا و فشار بيشتری قرار گرفته است.  دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا جزئيات بيشتری را در مورد اين حادثه فاش ساخت و گفت که اين کار نه تنها به سود جمهوری اسلامی نيست، بلکه در نهايت به ضررش تمام خواهد شد.