من به همه کسانی که نوروز را جشن ميگيرند درود ميفرستم. نوروز فرصت ويژه ای برای ميليونها مردمی است که در ايران، عراق، افغانستان، ترکيه، پاکستان ، هندوستان و آسيای ميانه برای شکرگزاری و حفظ ميراث باستانی خود به استقبال سال نو ميروند و آن را جشن ميگيرند.

برای هزاران سال نوروز فرصتی بوده است که در آن خانواده ها، دوستان، و عزيزان گرد هم ميآيند تا به مواهب سال گذشته بيانديشند و با روحيه تجديد زندگی و اميد، به آينده نگاه کنند.

آمريکا کشوری است که از تنوع فرهنگی غنی مردم خود نيرو ميگيرد و ملت ما به خود ميبالد که افراد از همه نژادها، مذاهب و سوابق فرهنگي را در خود جای داده است.

برگزاری جشن نوروز احترام به ارزشهای خانواده و سنتها است، و ما را در حفظ بافت بی مانندی که کشور ما را ميسازد ياری ميدهد.

لورا و من بهترين آرزوهای خود را برای داشتن سالی سرشار از تندرستي و نيکبختي تقديم ميداريم.