دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا کارنامه جمهوری اسلامی در مورد آزادی های مدنی و مطبوعات در سال گذشته را مورد بررسی قرار داد