پنج عضو دائمی شورای امنيت و آلمان در مورد پيش نويس قطعنامه اعمال تحريم ها عليه مقامات جمهوری اسلامی به توافق رسيده اند. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا موقعيت محمود احمدی نژاد و سخنان بی خردانه او در هنگامی که متن اين توافقنامه برای تصويب نهايی اعضای شورای امنيت آماده شده است را مورد بررسی قرار داد