پرزيدنت بوش بار ديگر گفته است لايحه هزينه های اضطراری جنگ را در صورتی که ضرب الاجلی برای خارج ساختن سربازان از عراق تعيين کند، وتو  خواهد کرد.

آقای بوش امروز در سخنرانی راديوئی هفتگی خود گفت طرفداران لايحه، که قرار است مجلس نمايندگان در اين هفته آنرا مورد بحث قرار دهد، از آن به عنوان فرصتی برای نظارت دقيق بر اقدامات فرماندهای نظامی امريکا استفاده می کنند و بر هزينه های داخلی که ارتباطی به جنگ با تروريسم ندارد می افزايند.

آقای بوش گفت کنگره بايد لايحه را  بايد بدون تاخير و افزودن موادی به آن  تصويب کند.