رئيس شورای امنيت سازمان ملل متحد ميگويد محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران طی نامه ای از وی درخواست کرده است هنگامی که شورای امنيت اِعمال تحريم های جديدی را عليه ايران به رأی ميگذارد، در جلسه شورای امنيت شرکت و سخنرانی کند.

«دوميسانی کومالو» سفير آفريقای جنوبی و رئيس کنونی شورای امنيت اظهار داشت روز پنجشنبه نامه ای را متضمن اين درخواست از سفير ايران در سازمان ملل متحد دريافت داشته است.

آقای کومالا ميگويد شورای امنيت نسبت به موافقت با اين درخواست تصميم خواهد گرفت و افزود امروز، جمعه، در اين مورد با ١٤ عضو ديگر شورای امنيت مشورت خواهد کرد.

آله هاندروف نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد اظهار داشت جای تعجب است فردی که گفته ميشود هيچ احترامی برای شورای امنيت سازمان ملل متحد قائل نيست، اکنون ميخواهد در اين شورا سخنرانی کند.

درخواست آقای احمدی نژاد برای سخنرانی در شورای امنيت اندک زمانی پس از آنکه شش قدرت جهان نسبت به پيشنويس قطعنامه جديدی عليه ايران به توافق رسيدند، تسليم گرديد.