گابریل گارسیا مارکز نویسنده نامدارکلمبیایی به یک روزنامه اسپانیایی گفته است بنظر میرسد فیدل کاسترو Granma web site Tuesday, Sept. 5, 2006" hspace=2 src="/persian/images/Granma_Fidel_Castro_2103.jpg" width=163 align=left vspace=2 border=0>رئیس جمهوری کوبا توانایی خود را باز یافته است. وی همچنین گفته است که روز دوشنبه با کاسترو دیدار کرده و مدت زمان درازی با او پیاده روی کرده است.

گارسیا مارکز، کاسترو را "نیروی طبیعت" نامیده و گفته است که منطقاً میتواند بگوید که رئیس جمهور کوبا همان کاسترو قبلی و همیشگی است.

کاسترو از ماه ژوئن گذشته که تحت عمل جراحی روده قرار گرفت در مجامع حاضر نشده است. طی این مدت برادر وی امور کشور را اداره کرده است.