مقامات بلندپایه حقوقی چین با صدور بیانیه مشترکی خواستار کاهش تدریجی تعداد اعدامها در کشور شده اند. در این بیانیه که بوسیله وزارت دادگستری، دیوان عالی خلق، و وزارت امنیت عمومی چین صادر شده از دادگاهها خواسته شده است که بجای اعترافات، به مدارک و اسناد معتبر استناد کنند.

این بیانیه همچنین به مجریان قانون یادآور شده است که اجحاف، شکنجه و روشهای غیرقانونی دیگر نباید برای گرفتن اعتراف از متهم بکار گرفته شود. در این بیانیه از مقامات دولتی مصراً خواسته شده است از گرداندن محکومین به اعدام در میان مردم خودداری کنند.

گروههای مدافع حقوق بشر بر این باورند که چین بالاترین رقم اعدام را در جهان دارد. اما، شماره دقیق افراد اعدام شده در سال برای هیچکس روشن نیست.