آقای امير حسين موحدی، سخنگوی درون مرزی کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون ضرب و شتم خودش توسط مامورين انتظامی رژِيم اسلامی توضيحاتی داد. در بخش دوم اين گفتگو، آقای موحدی درباره شرايط عده ديگری از زندانيان سياسی  صحبت کرد و از وضعيت احمد باطبی، فعال دانشجويی و زندانی سياسی تحت رژيم جمهوری اسلامی سخن گفت.