کشته شدن يک آلمانی در افغانستان موجی از خشم را در آلمان بوجود آورد. مقتول که برای يک سازمان امداگر بنام «کمک به گرسنگان جهان» کار می کرد  بدست اوباش مسلح کشته شد.