مطبوعات آلمان به کنفرانس بغداد در روز شنبه تحليل های مختلفی را ارايه دادند. بنا بر اين گزارشات اميد می رود که اين گفتگوها مبانی رابطه سالمتری را پی ريزی کرده و به گفتگوهای بيشتری، مثلا درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، دامن بزند.