دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا وجود منابع انرژی پذير و کم هزينه برای ايران را مورد بررسی قرار داد. وی گفت در شرايطی که کشورهای پيشرفته دست از انرژی هسته ای کشيده و بدنبال بهره برداری از انرژی باد و آفتاب هستند، اصرار جمهوری اسلامی بر  فعاليت های هسته ای اين شک و گمان را برانگيخته که مسئولان رژيم اهداف ديگری را دنبال می کنند و خود همين امر هزينه انرژی خسته ای را برای ايران بالا برده است.