اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل و محمود عباس رئيس خودمختاری فلسطينی امروز برای دومين بار طی سه هفته اخير با يکديگر ملاقات کردند، اما به گفته دوطرف انتظار نميرود از اين ملاقات پيشرفت و گشايشی عمده حاصل شود.

مقامات فلسطينی ميگويند آقای عباس درنظر داشته است از آقای اولمرت بخواهد دولت وحدت فلسطينی را که از جناح فتح او  و گروه ستيزه گر حماس شکل ميگيرد به رسميت بشناسد. 

 اما اسرائيل قبلا  گفته است حاضر نيست در باره مسائل مهم و اساسی، تا وقتی که گروه ستيزه گر و حاکم حماس در دولت فلسطينی از تقبيح خشونت و به رسميت شناختن اسرائيل امتناع می کند، وارد مذاکرات رسمی صلح شود.

جناح معتدل تر فتح آقای عباس، و حماس، فعلا تلاش ميکنند با شکل بخشيدن به يک دولت وحدت به ماهها زدوخوردهای جناحی که دست کم صد و سی کشته بجا گذاشته است، پايان بدهند.

 قراربوده است در ملاقات امروز آقای اولمرت و آقای عباس در بيت المقدس، موضوع های نوعدوستانه مطرح و بررسی شود.

امروز نيز نوار غزه صحنه کشته شدن يک کماندوی حماس  و مجروح شدن هفت فلسطينی ديگر در تيراندازی های متقابل دو جناح رقيب بود.