مقامات افغان ميگويند ستيزه گران طالبان در حمله به يک واحد گشتی پليس در جنوب افغانستان، هشت مامور پليس را کشته و دو پليس ديگر را مجروح کرده اند.

 به گزارش يک مسئول امور امنيتی مرزی، اين حمله ديشب با شليک شورشيان به واحد گشتی در نزديکی مرز پاکستان در ولايت قندهار آغاز شد.

شورشيان پس از مواجه شدن با شليک متقابل ماموران پليس، از محل گريختند.