با توجه به روز جهانی زن در اين هشتم ماه مارس آقای حسين لاجوردی، رئيس انجمن پژوهشگران ايران در پاريس، در گفتگويی انحصاری که رامش با وی انجام داده است وضعيت زنان در ايران تحت رژيم اسلامی را بررسی و تحليل می کند.