قوانين نابرابر برای دختران و بانوان در ايران تحت رژيم اسلامی موضوع گفتگوی انحصاری رامش با خانم فريبا داودی مهاجر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ساکن ايران، است که اينک در امريکا بسر می برد.