نوری المالکی نخست وزير عراق ميگويد کنفرانس بين الممللی روز شنبه بغداد نشان ميدهد که اوضاع در عراق رو به بهبود است .

 آقای مالکی امروز، جمعه، به خبرنگاران گفت اين کنفرانس در عين حال مويد آن است که روند سياسی در عراق قوی و با ثبات است.

 آقای مالکی اين نظرات را در يک ايستگاه توزيع برق و در جريان ديداری کم سابقه از خيابانهای بغداد مطرح ساخت.

کنفرانس بين المللی بغداد نمايندگان کشورهای هسايه عراق و پنج عضو دائمی شورای امنيت را گردهم جمع ميکند.