يک مقام دولت افغانستان از کشته شدن يک مرزبان ايرانی و يک مرزبان افغان در برخوردی در نوار مرزی با ايران خبر داده است.

 زمارائی بشاری سخنگوی دولت افغانستان به بخش پشتوی صدای آمريکا گفت زدوخورد در نوار مرزی ولايت نيمروز رخ داده است.

در باره جزئيات اين زدوخورد گزارش ديگری داده نشده است