آمريکا قتل دو تن ازصلحبانان آفريقائی را در منطقه دارفور در سودان محکوم ساخت و خواستار انجام تحقيقات کاملی درباره اين حادثه شد.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روز چهارشنبه اظهار داشت آمريکا پيش بينی می کند که عوامل جرم پيدا گردند و به دست عدالت سپرده شوند.

اتحاديه آفريقا می گويد اين دوسرباز در ماموريتی اداری در  گريدا  Graida  در دارفور بودند که روز دوشنبه ربوده شدند وبه قتل رسيدند.

اتحاديه آفريقا ، نهضت آزادی بخش سودان را که يک گروه شورشی است و سال گذشته قرارداد صلحی را با دولت سودان امضا کرد، مسئول حملات اخيربه سربازان می داند.

آندرو ناتسيوس فرستاده ويژه آمريکا به سودان روزچهارشنبه اظهارداشت تنها از طريق گفتگوهای صلح می توان به نبرد ديرپای منطقه دارفورپايان داد.