آقای انصاف علی هدايت، روزنامه نگار ايرانی مقيم کانادا و برنده پاداش ويژه سازمان ديده بان حقوق بشر، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سرکوب فعالان مطبوعاتی و سياسی در غرب ايران و سوء استفاده رژيم اسلامی ايران از واژه ـتجزيه طلبی» برای توجيه اين سرکوبها را مورد بررسی قرار داد.